יום שני, 13 ביולי 2020

יונדאי i10 2020 - נתיכים (פיוזים)


אם אחד מפנסי רכבך, אביזר או מחוון אינם פועלים, בדוק את מעגל הנתיך המתאים. אם הנתיך נשרף, התיל בתוכו הותך או נשבר. אם מערכת החשמל אינה פועלת, בדוק תחילה את לוח הנתיכים בצד
הנהג. לפני החלפת נתיך שרוף, דומם את המנוע וכבה את כל המתגים, ולאחר מכן, נתק את כבל המצבר השלילי.
החלף תמיד נתיך שרוף בנתיך בעל אותו שיעור אמפר. אם הנתיך המוחלף נשרף אף הוא, הדבר מציין תקלה חשמלית. הימנע משימוש במערכת והתייעץ מיד במרכז שירות מורשה של יונדאי.

מערכת החשמל של הרכב מוגנת באמצעות נתיכים, מפני נזקים הנגרמים מעומס יתר של החשמל.
לרכב זה יש 2 (או 3) לוחות נתיכים, אחד ממוקם בלוח הפנימי בצד הנהג, והאחרים בתא המנוע.

הערה
אל תשתמש במברג או בכל חפץ מתכתי אחר להסרת נתיך, מאחר שהוא עלול לגרום קצר חשמלי ונזק למערכת.

סוגי נתיכים (פיוזים)

סוגי נתיכים: להב, מחסנית, רב נתיכים - נתיך רגיל, שרוף
סוגי נתיכים: להב, מחסנית, רב נתיכים - נתיך רגיל, שרוף
החלפת נתיך בלוח המכשירים
1. דומם את המנוע.
2. כבה את כל המתגים האחרים.
3. פתח את מכסה לוח הנתיכים.
4. עיין בטבלה שבצדו הפנימי של מכסה תיבת הנתיכים, כדי למצוא את מיקום הנתיך הפגום.
5. משוך את הנתיך הפגום ישירות החוצה. השתמש במכשיר החילוץ הנמצא בלוח הנתיכים בתא המנוע.
6. בדוק את הנתיך המוסר והחלף אותו אם הוא נשרף. נתיכים חלופיים נמצאים בלוח המכשירים (או בלוח הנתיכים בתא המנוע).
7. התקן בלחיצה נתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא מותקן בחוזקה בתפסים. אם הוא מותקן בריפיון, התייעץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.
במקרה חירום, אם אין ברשותך נתיך חלופי, השתמש בנתיך בעל אותו שיעור אמפר, מתוך מעגל חשמלי שאינך זקוק לו להפעלת הרכב, כגון נתיך מצית הסיגריות.
אם הפנסים הראשיים ורכיבים חשמליים אחרים אינם פועלים, והנתיכים תקינים, בדוק את לוח הנתיכים בתא המנוע. אם נתיך נשרף חובה להחליפו בנתיך עם אותו שיעור אמפר.

נתיכים לוח מכשירים
נתיכים לוח מכשירים


מתג נתיך
הצב תמיד את מתג הנתיך במצב ON.  אם תעביר את המתג למצב OFF חובה לאפס פריטים מסוימים, כגון מערכת שמע ושעון דיגיטלי, והמפתח החכם עלול לא לפעול כתקנו.
מתג נתיך
מתג נתיך
מתג נתיך
מתג נתיך

הערה
מקם תמיד את מתג הנתיך במצב ON בעת נהיגה ברכב.
כאשר הרכב צפוי לחנות במשך OFF כאשר הרכב צפוי לחנות למעלה מחודש ימים, כדי למנוע את פריקת המצבר.
אל תפעיל באופן חוזר את מתג הנתיך, כיוון שהוא עלול להינזק.


החלפת נתיך בלוח הנתיכים בתא המנוע
1. כבה את מנוע הרכב.
2. הפסק את פעולת יתר המתגים.
3. הסר את מכסה תיבת הנתיכים בלחיצה על התפס ובמשיכתו למעלה.
4. בדוק את הנתיך שהוסר, החלף אותו אם הוא נשרף. להסרת או הכנסת נתיך, השתמש בכלי לחילוץ נתיכים, הנמצא בלוח הנתיכים בתא המנוע.
5. הכנס בלחיצה את הנתיך החדש בעל אותו שיעור אמפר, ודא שהוא הותקן בחוזקה בתפסים. אם הוא הותקן בריפיון, התייעץ במרכז שירות מורשה של יונדאי.לוח הנתיכים בתא המנוע
לוח הנתיכים בתא המנוע
הערה
לאחר בדיקת תיבת הנתיכים בתא המנוע, סגור היטב את מכסה לוח הנתיכים.
אתה עשוי לשמוע צליל נקישה כאשר המכסה משתלב בתפס.
אם המכסה אינו סגור היטב, עלולה להיגרם תקלה חשמלית בעקבות חדירה של מים.

נתיכים (נתיך ראשי)
אם הרב נתיכים נשרף, חובה להסירו באופן הבא:
1. דומם את המנוע.
2. נתק את הכבל השלילי של המצבר.
3. הסר את מכסה לוח הנתיכים בלחיצה על הלשונית ובמשיכתו למעלה.
4. הסר את האומים כמוצג באיור מעלה.
5. החלף את הנתיך בנתיך חדש בעל אותו שיעור אמפר.
6. התקן אותו בסדר פעולות הפוך להסרה.
אם רב הנתיכים נשרף, פנה למרכז שירות מורשה של יונדאי.


נתיכים (נתיך ראשי)
נתיכים (נתיך ראשי)
תיאור לוח נתיכים/ממסרים - לוח נתיכים בצד הנהג
בתוך מכסה תיבת הנתיכים/ממסרים ניתן למצוא את תווית נתיכים/ממסרים, עם תיאור השם והקיבול של כל נתיך/ממסר.

לוח נתיכים בצד הנהג
לוח נתיכים בצד הנהג
מידע
לא כל תיאורי הנתיכים בספר הוראות תפעול זה מתאימים לרכבך. התיאורים נכונים לזמן
ההוצאה לאור. כאשר אתה בודק את תיבת הנתיכים ברכבך, התייחס לתווית בתיבת הנתיכים.
תיאור לוח נתיכים/ממסרים - לוח נתיכים בצד הנהג
תיאור לוח נתיכים/ממסרים - לוח נתיכים בצד הנהגלוח נתיכים בצד הנהג
לוח נתיכים בצד הנהג


לוח נתיכים בצד הנהג
לוח נתיכים בצד הנהג


לוח נתיכים בצד הנהג
לוח נתיכים בצד הנהג


תיבת נתיכים בתא המנוע
בתוך מכסה תיבת לוח הנתיכים/ ממסרים תוכל למצוא תווית המתארת את כל הנתיכים/ ממסרים וערכיהם.

תיבת נתיכים בתא המנוע
תיבת נתיכים בתא המנוע
מידע 
 לא כל תיאורי הנתיכים בספר הוראות תפעול זה מתאימים לרכבך. התיאורים נכונים לזמן ההוצאה לאור. כאשר אתה בודק את תיבת הנתיכים ברכבך, התייחס לתווית בתיבת הנתיכים.
סקיצה תיבת נתיכים בתא המנוע
סקיצה תיבת נתיכים בתא המנוע
לוח נתיכים בתא מנוע

לוח נתיכים בתא מנוע
לוח נתיכים בתא מנוע


לוח נתיכים בתא מנוע
לוח נתיכים בתא מנוע

אין תגובות:

פרסום תגובה